Privacy

Privacybeleid

Privacyverklaring

Stichting De Terugwinning respecteert de privacy van u en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt en wij verwerken niet meer gegevens dan die daarvoor nodig zijn.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Het verrichten van de aangeboden diensten;
  • Interne management sturing;
  • Om contact met u te kunnen opnemen.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen (verwerkers) verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de administratie.

Deelnemers van De Terugwinning tekenen een toestemmingsverklaring, waarin afgesproken wordt met welke (zorg)partijen gegevens gedeeld worden, t.b.v. de begeleiding.

Wij maken met deze verwerkers de nodige afspraken, om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Daarbuiten zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden, zonder dat wij u daar uitdrukkelijk toestemming voor vragen.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Dat betekent dat we uw gegevens in ieder geval bewaren, zolang dit voor de uitvoering van de begeleiding nodig is.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onder andere door middel van:

• Wij leggen geheimhouding op aan onze medewerkers en verwerkers;
• Wij werken met wachtwoorden;
• Wij maken gebruik van data opslagmethode, met 2 factor autentication beveiligde toegang;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens, om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Wij stellen alleen persoonsgegevens aan een verwerker ter beschikking voor verwerking, nadat wij ons ervan vergewist hebben dat de verwerker passende beveiligingsmaatregelen heeft getroffen.

Een datalek wil zeggen, dat persoonsgegevens in handen vallen van derden, die geen toestemming tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. In de meeste gevallen gaat het om uitgelekte computerbestanden, al kan een gestolen dossier evengoed een datalek vormen. Andere voorbeelden:

  • Cyberaanvallen;
  • Een email verzonden naar een verkeer adres; 
  • Gestolen laptop of een verloren usb stick.
In de keten van verwerkers zijn de werkwijzen/ verantwoordelijkheden met betrekking tot datalekken in de verwerkingsovereenkomst met de verwerker vastgelegd.

Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken heeft u de volgende rechten:

• Recht op inzage;
• Recht op rectificatie;
• Recht op wissing (vergetelheid);
• Recht op beperking van de verwerking;
• Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit);
• Recht van bezwaar;
• Recht op intrekking toestemming;
• Recht om een klacht in te dienen.

Deze website maakt geen gebruik van Cookies en Google analytics

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen er dan samen met u uit te komen. 

Onze privacyfunctionaris is Johan Wolters: johan@deterugwinning.nl 

Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Ons privacy-beleid is onder andere afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, kunt u hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Stichting De Terugwinning
contact@deterugwinning

06 22127073